Tin tức Tinh gọn bộ máy ngành Công an

  • Tinh gọn bộ máy ngành Công an, tiến hành sát nhập các đơn vị
    Tinh gọn bộ máy ngành Công an, tiến hành sát nhập các đơn vị
    Theo đó, sau khi được Bộ Chính trị thông qua đề án về tinh gọn bộ máy hoạt động. Bộ Công an sẽ chính thức cho thực hiện Đề án sau khi kết thúc Hội nghị Công an trung ương trong tháng 12/2017.
  • Tinh gọn bộ máy ngành Công an
    Tinh gọn bộ máy ngành Công an
    Theo đó, sau khi được Bộ Chính trị thông qua đề án về tinh gọn bộ máy hoạt động. Bộ Công an sẽ chính thức cho thực hiện Đề án sau khi kết thúc Hội nghị Công an trung ương trong tháng 11/2017.